މޯޕާގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

Mr_Thoriq_Ibrahim
އޮނަރަބަލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

މުޢައްސިސް އަދި ރައީސް

Zareer Photo
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު

ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

Maan photo1
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މައުމޫން

ޗީފް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރ

Khaleel1
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރު

Pic
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނިހާން

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރު

Lucy CV Photo
އަލްފާޟިލާ ލޫސިޔާ ޢަލީ މަނިކު

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރު

Amir PP
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާމިރު

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރު

20200906_211253
އަލްފާޟިލާ ޝަހީދާ އާދަމް

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރު