އަތޮޅުތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކުނި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

KA2A0768

އަތޮޅުތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކުނި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވެގެންދާނީ މިޖަމްޢިއްޔާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގާނެ އެއް ޕްރޮގްރާމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވޭނީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއަށެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޤަސްދުކުރެވިފައިވަނީ ތަފާތު ތިން ރަށެއްގައެވެ. ފަށައިގަތުމަށްޓަކައި، ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ވިސްނިފައިވަނީ ދ. ކުޑަހުވަދޫގައެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ރަށުގެ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން، ޕްލާސްޓިކް ކުނި އެއްކޮށް، ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ރަށުން ބޭރުކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ކުނި ވަކި ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއެކު، ރީސައިކަލްކުރެވޭނެއެވެ.

PCC_MOPA_Aug11_007